ANBI pagina

ANBI

De Stichting Wetenschappelijke Biografie Groen van Prinsterer is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Naam                  Stichting Wetenschappelijke Biografie Groen van Prinsterer

Contactadres     Herfst 41, 8251 NR Dronten

E-mail                 groenvanprinsterer@solcon.nl

Internet              www.groenbiografie.nl

KVK-dossiernummer: 77348923

RSIN of fiscaal nummer: 8609.80.121

Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0367 9908 65 t.n.v. Stg Wetensch Biografie Groen

Uw gift of donatie is welkom op bovenstaand bankrekeningnummer. Stuur een email naar de secretaris (groenvanprinsterer@solcon.nl) om u aan te melden als donateur. Dan krijgt u ook de nieuwbrief in uw emailbox.

Doelstelling

  • De stichting stelt zich ten doel de wetenschappelijke reflectie op het leven en werk van mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) en zijn actuele betekenis te bevorderen, alsmede het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.


Bestuurssamenstelling

  • Drs. Jan Waaijer (voorzitter)
  • Drs. Koos Karssen (vicevoorzitter)
  • Drs. Gauke Zijlstra (secretaris)
  • Drs. Jan Schippers (penningmeester)

Beloningsbeleid

  • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning, enkel een vergoeding van de gemaakte kosten voor activiteiten of uitgaven ten behoeve van de stichting
  • De PhD-onderzoeker die in dienst is van de stichting wordt beloond volgens de geldende CAO voor universitair personeel.


Documentatie:

Beleidsplan 2023
Jaarverslag 2022

Begroting 2021-2024

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021